بلوز یقه بلند !


بلوزهایی که یقه بلندی دارند گردن شما را بسیار کوچک‌تر نشان می‌دهند.
پس اگر فکرمی کنید گردن بلندی دارید می‌توانید از این نوع بلوزها استفاده کنید.اگر گردن کوتاهی دارید باید از پوشیدن این یقه‌ها اجتناب کنید
.


به نقل از هایپرکلابز :بلوزهایی که یقه بلندی دارند گردن شما را بسیار کوچک‌تر نشان می‌دهند. پس اگر فکرمی کنید گردن بلندی دارید می‌توانید از این نوع بلوزها استفاده کنید.اگر گردن کوتاهی دارید باید از پوشیدن این یقه‌ها اجتناب کنید.

منبع: هایپرکلابزhttp://hyperclubz.com/main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr1&qId=12863&qTitle=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1
به نقل از هایپرکلابز :بلوزهایی که یقه بلندی دارند گردن شما را بسیار کوچک‌تر نشان می‌دهند. پس اگر فکرمی کنید گردن بلندی دارید می‌توانید از این نوع بلوزها استفاده کنید.اگر گردن کوتاهی دارید باید از پوشیدن این یقه‌ها اجتناب کنید.

منبع: هایپرکلابزhttp://hyperclubz.com/main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr1&qId=12863&qTitle=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1
به نقل از هایپرکلابز :بلوزهایی که یقه بلندی دارند گردن شما را بسیار کوچک‌تر نشان می‌دهند. پس اگر فکرمی کنید گردن بلندی دارید می‌توانید از این نوع بلوزها استفاده کنید.اگر گردن کوتاهی دارید باید از پوشیدن این یقه‌ها اجتناب کنید.

منبع: هایپرکلابزhttp://hyperclubz.com/main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr1&qId=12863&qTitle=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1
به نقل از هایپرکلابز :بلوزهایی که یقه بلندی دارند گردن شما را بسیار کوچک‌تر نشان می‌دهند. پس اگر فکرمی کنید گردن بلندی دارید می‌توانید از این نوع بلوزها استفاده کنید.اگر گردن کوتاهی دارید باید از پوشیدن این یقه‌ها اجتناب کنید.

منبع: هایپرکلابزhttp://hyperclubz.com/main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr1&qId=12863&qTitle=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1
به نقل از هایپرکلابز :بلوزهایی که یقه بلندی دارند گردن شما را بسیار کوچک‌تر نشان می‌دهند. پس اگر فکرمی کنید گردن بلندی دارید می‌توانید از این نوع بلوزها استفاده کنید.اگر گردن کوتاهی دارید باید از پوشیدن این یقه‌ها اجتناب کنید.

منبع: هایپرکلابزhttp://hyperclubz.com/main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr1&qId=12863&qTitle=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1
به نقل از هایپرکلابز :بلوزهایی که یقه بلندی دارند گردن شما را بسیار کوچک‌تر نشان می‌دهند. پس اگر فکرمی کنید گردن بلندی دارید می‌توانید از این نوع بلوزها استفاده کنید.اگر گردن کوتاهی دارید باید از پوشیدن این یقه‌ها اجتناب کنید.

منبع: هایپرکلابزhttp://hyperclubz.com/main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr1&qId=12863&qTitle=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1
به نقل از هایپرکلابز :بلوزهایی که یقه بلندی دارند گردن شما را بسیار کوچک‌تر نشان می‌دهند. پس اگر فکرمی کنید گردن بلندی دارید می‌توانید از این نوع بلوزها استفاده کنید.اگر گردن کوتاهی دارید باید از پوشیدن این یقه‌ها اجتناب کنید.

منبع: هایپرکلابزhttp://hyperclubz.com/main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr1&qId=12863&qTitle=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1
تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۱۰
logo-samandehi
×